Carta

Els reptes als quals ens enfrontem com a societat requereixen organitzacions àgils i compromeses”

Juan

Güell Ubillos

DIRECTOR GERENT

Carta

Els reptes als quals ens enfrontem com a societat requereixen organitzacions àgils i compromeses”

Juan

Güell Ubillos

DIRECTOR GERENT

No podria començar aquestes línies sense tenir unes paraules de gratitud i reconeixement cap a qui ha estat president de Mutua Universal durant els darrers 18 anys, el senyor Juan Echevarría Puig, que va renunciar voluntàriament al seu càrrec el desembre del 2022, després de 36 anys d’entrega absoluta i honesta a l’Entitat, a la Junta Directiva de la qual pertanyia des del 1987.

Des que va arribar a la presidència el 2004, Mutua Universal ha estat protagonista d’avenços importants que, sens dubte, cal reivindicar a la seva valuosa tasca, com ara l’empenta definitiva cap a la modernitat de l’Entitat a través de l’aplicació de la innovació en la gestió i en la salut com a motor per continuar prestant una assistència excel·lent, amb l’organització dels Premis Innovació i Salut com a culminació. Durant els anys com a president, Juan Echevarría ha liderat la Mutua a través de la recerca incessant de l’excel·lència i el bon govern corporatiu, camp en què ha promogut iniciatives estratègiques per enfortir el control intern de l’Entitat, com el Comitè d’Auditoria i Compliment o la Comissió de Codi de Conducta i Prevenció de Riscos Penals.

Unes tasques i una presidència que ara deixa en mans de Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno, fins ara vicepresident primer de la Junta Directiva i a qui agraeixo l’assumpció del repte que suposa conservar el que ha aconseguit el seu antecessor, amb la mirada sempre posada en allò que encara ha d’arribar. Tot plegat, des de l’esforç per preservar la universalitat, la proximitat als i les mutualistes, la millora contínua i la vocació de servei públic, valors històrics del mutualisme. A les seves mans es troba, en gran manera, el futur més proper de la Mutua. Un futur que encarem amb l’optimisme que ens insufla el fet d’haver crescut en els principals indicadors econòmics i de gestió, i de saber que som una entitat solvent situada entre les millors mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Cal interpretar aquests resultats des de la nostra capacitat de gestió i reacció, amb una visió estratègica que ens permet anticipar escenaris i actuar en conseqüència.

Valorem positivament els resultats de la gestió en un exercici que afortunadament deixa enrere una pandèmia, però que ha hagut de bregar amb una incertesa geopolítica que ha afectat en els àmbits social, econòmic, legal i també tecnològic. Si fem balanç general, creiem que hem estat capaços d’adaptar-nos als canvis normatius i a la ràpida evolució de la societat i l’economia.

ENTITAT SOLVENT I CAPAÇ

En l’àmbit estrictament econòmic hem obtingut un resultat positiu de 56,75 milions d’euros, i tanquem l’exercici 2022 amb la Reserva d’Estabilització de Contingències Professionals dotada al màxim import permès per la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. El nou límit fixat suposa un desemborsament a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social de 90,38 milions d’euros, i contribueix, així, al sosteniment del sistema i de l’estat del benestar. Una sostenibilitat que entenem que no només és econòmica, sinó també mediambiental, ètica i social, i que afavoreix la diversitat i la inclusió, com correspon al nostre propòsit de ser socialment responsables a través d’una col·laboració publicoprivada eficaç que aporta valor a les persones treballadores, a les empreses i, en definitiva, a la societat.

GESTIÓ INTEGRAL I EFICIENT

Pel que fa als indicadors de gestió, l’any 2022 Mutua Universal ha incrementat un 3,6% el nombre de persones treballadores protegides i adherides fins a arribar a 1.638.363, i ha sumat 157.985 empreses mutualistes en tancar l’any.

Aquest creixement ha suposat un augment de l’assistència primària als centres de Mutua Universal de més del 10%, situació que l’Entitat ha aconseguit satisfer amb èxit gràcies a una actuació rigorosa i compromesa. S’ha dut a terme a partir d’un model d’atenció en salut integral, personalitzat i humà que garanteix l’equitat i una alta qualitat assistencial, sense demores ni llistes d’espera. Un model que uneix l’atenció presencial prestada a la nostra àmplia xarxa de centres propis d’alta capacitació tecnològica amb presència en totes les províncies, amb el nostre sistema propi de telemedicina (Clínica Online), implantat a tots els nostres centres assistencials, que garanteix l’accés a la medicina especialitzada a tota la nostra població protegida, independentment de la ubicació. Actuacions que no serien possibles sense una aposta clara i ferma per la innovació tecnològica aplicada a la salut, la prevenció i la gestió. És l’esforç el que ens permet desenvolupar projectes basats en la intel·ligència artificial que anticipen i preveuen situacions amb l’objectiu de prendre les millors decisions en la prestació del servei, augmentar l’agilitat dels processos, reduir els temps de resposta i fins i tot avançar-nos a possibles necessitats, o disposar d’un sistema de tramitació electrònica de tràmits robust i àgil, entre d’altres iniciatives.

Pel que fa a la recaptació per cotitzacions socials, que pugen a 1.493 milions d’euros, creixen un 15,45% respecte al 2021, en part, per la contribució de l’Ordre PCM/244/2022, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social per a l’exercici 2022, continuadora de l’Ordre PCM/1353/2021, en vigor des del setembre de 2021, que ha mantingut el coeficient per determinar la fracció de quota que han de percebre les mútues per al finançament de les funcions i activitats atribuïdes per a la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes al 0,06, tant en compte d’altri (anteriorment, 0,051) com en compte propi (abans, 0,055). Una xifra, però, encara insuficient davant l’augment de l’absentisme laboral, una problemàtica que Espanya ja hauria de tractar com a estructural.

La societat actual, complexa i canviant a ritmes accelerats, demana respostes igualment urgents en què tots els actors socials ens hem d’involucrar. Hem d’adaptar-nos a les noves realitats sense comprometre les futures, “Actuar en el present, pensar en el futur”, treballar cap a una transició a un model productiu i social més ètic, sostenible i inclusiu, que contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Així, s’avança cap a una transformació sostenible, amb un reforç dels aspectes ambientals, socials, ètics i de bon govern corporatiu (ASG) en la nostra gestió diària.

FUTURS REPTES

Els reptes als quals ens enfrontem com a societat requereixen organitzacions àgils i compromeses, amb esperit de millora i adaptació constant. Així ho vam demostrar, sense anar més lluny, durant la pandèmia, en què, davant d’un context de crisi econòmica i sanitària, amb la societat i el col·lectiu assistencial al límit i amb evident manca de recursos, Mutua Universal va saber adequar la seva estructura de gestió, processos i serveis per oferir una resposta eficient centrada en les persones i en la sostenibilitat de l’estat del benestar.

Així ho continuarem procurant. Amb el suport i l’estímul d’un ambiciós Pla Estratègic “La Mutua de les persones. Col·laborem innovant” i amb una visió de futur que marca les línies d’actuació de l’Entitat per als propers anys en un entorn cada cop més canviant, tecnològic, col·laboratiu i sostenible. Un projecte en el qual està participant un col·lectiu de professionals divers, amb una alta implicació de les unitats territorials i que es nodreix de metodologies col·laboratives basades en l’agilitat i la transversalitat orientades a impulsar el talent de Mutua Universal. Avancem i ens adaptem en tots els nostres àmbits d’actuació. Apostem per la tecnologia i la inversió en talent humà i infraestructures amb l’únic objectiu de vetllar per la salut i el benestar de les persones treballadores, des d’on contribuïm a la productivitat i competitivitat de les empreses. També a la seva sostenibilitat i a la del sistema, en un context de col·laboració publicoprivada amb l’Administració Pública que s’ha mostrat eficaç.

Totes aquestes actuacions, recursos i serveis avalen una atenció personalitzada que les nostres empreses mutualistes i la població protegida i adherida valoren molt positivament. Així es reflecteix en els resultats de la darrera Enquesta de qualitat del servei 2022, en què hem obtingut una puntuació de 8,54 sobre 10, i hem evolucionat positivament en totes les dimensions del servei, tant en l’àmbit relacional com en la gestió de les prestacions i l’atenció als centres assistencials.

Vull donar les gràcies, en aquest punt, a totes les empreses associades, les persones treballadores protegides i adherides, i les assessories col·laboradores que han dipositat un any més la seva confiança en Mutua Universal. També vull fer un esment especial a les prop de 2.000 persones, professionals de l’Entitat, que treballen dia a dia, amb rigor i professionalitat, perquè la Mutua sigui mereixedora d’aquest encàrrec.

Reitero el meu imperible reconeixement a Juan Echevarría Puig. Gràcies per la inestimable labor que has dut a terme, el compromís que has adquirit i la lleialtat que has mostrat al capdavant de l’organització.

I, finalment, he donar les gràcies a la Junta Directiva i al seu president, Jaime Aguirre de Cárcer, per assumir el repte que representa formar part d’una entitat que contribueix a la sostenibilitat del sistema des de la col·laboració activa i efectiva amb la Seguretat Social, per la seva tasca de govern, administració, gestió i representació.

La confiança és total.

Moltes gràcies