Publicado el: 05/07/2017
Gerente

 

 

"O sistema de mutuas precisa de conciliar a práctica responsable da xestión e a prestación de servizos coa creatividade e mais a busca de novas solucións"

 

 

Juan Güell Ubillos
Director Xerente de Mutua Universal

Publicado el: 02/05/2017

O ano 2018 foi, en liñas xerais, un ano positivo para a economía española. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o PIB medrou un 2,6 %, o menor incremento dos últimos catro anos, aínda que superou de novo a media da zona do euro (1,8 %).

Esta evolución positiva trasladouse ao mercado laboral, coa creación de 566.200 empregos e 19,56 millóns de afiliados á Seguridade Social, a mellor cifra desde agosto de 2008. Con 210.484 persoas desempregadas menos, a cifra do paro quedou en 3,2 millóns, un 14,4 % sobre a poboación activa, que supón un ritmo de redución interanual do 6,2 % e encadea seis exercicios consecutivos á baixa. A afiliación media á Seguridade Social ascendeu ata os 19.024.465 ocupados en decembro, no mellor dato de peche do ano dos últimos 11 anos, aínda que segue estando por debaixo dos 19.372.777 de afiliación rexistrada en decembro de 2007.

No pasado exercicio, Mutua Universal acadou unha cifra total de ingresos de 1.082 millóns de euros, un 9,7 % superior ao ano anterior, cuns resultados positivos de 44,3 millóns. Grazas a unha rigorosidade na xestión e a unha optimización dos recursos, a tesourería non presenta problemas de liquidez e mantemos a cobertura para reservas establecida en todos os capítulos. Mutua Universal é hoxe unha entidade saneada que saldou nos últimos anos a práctica totalidade da débeda consecuencia de litixios e reclamacións dun período anterior, e mantén un patrimonio histórico considerable e solvente, como se pode comprobar nas contas desta memoria.

Ao peche de 2018 dabamos cobertura a 1.464.701 traballadores e 165.678 empresas. Hai que destacar que o 90,44 % dos traballadores por conta allea incorporados e o 86,09 % das novas empresas que confiaron en Mutua Universal contrataron, ademais da cobertura de continxencias profesionais, a protección fronte ás continxencias comúns, nunha tendencia marcadamente crecente.

Valoramos moi positivamente os resultados da xestión nun exercicio que, pese á bonanza dos principais indicadores da economía nacional e dada a tendencia anticíclica do noso sector, foi adverso para as mutuas. O marco regulador determínanos a seguir unha lóxica similar ao sector das aseguradoras –prestar cobertura de forma reactiva– cando a nosa esencia e vocación é o servizo proactivo, tanto no ámbito estrito da asistencia sanitaria como na xestión administrativa e a prevención.

Coa estabilidade e o crecemento económico, a creación de emprego recupérase e, en paralelo, o absentismo aumenta de forma desproporcionada. En consecuencia, dispárase o gasto que deben asumir as mutuas e que finalmente repercute nunha diminución dos ingresos para a Seguridade Social.

Nos últimos anos, o sector asumiu un incremento moi significativo de gasto que puxo ao límite o sistema. O ano 2018 foi particularmente difícil neste sentido. Só no último exercicio, deixáronse de producir bens equivalentes ao 5,86 % do PIB debido ao absentismo, a xestión da incapacidade temporal por continxencias comúns marcou un resultado negativo total de 747 millóns de euros, o resultado do conxunto de mutuas diminuíu un 5,72 % e o impacto total da prestación económica por continxencias comúns foi de 7.500 millóns de euros para a Seguridade Social. No ciclo 2014-2018 de recuperación económica, o gasto por prestacións incrementouse un 58 %.

A esa situación límite de orixe estrutural que viviu o sistema de mutuas engadíronse outros factores de incerteza como son as tensións políticas e económicas entre grandes potencias, que ameazan un crecemento económico sostido imprescindible para reducir o endebedamento do Estado e asegurar unha prosperidade inclusiva para millóns de cidadáns que están en situación de precariedade.

Publicado el: 02/05/2017

As Mutuas contribúen á sustentabilidade do sistema da Seguridade Social a partir da axilidade que permite un modelo de colaboración público-privada. É un modelo que está a funcionar desde hai moitas décadas e demostrou ser efectivo porque proporciona valor ao traballador, á empresa e, en definitiva, á Sociedade.

Publicado el: 12/07/2017

Na Mutua Universal a innovación está no seu ADN. Cremos que o sistema mutuo precisa de reconciliar a práctica responsable da xestión e a prestación de servizos coa creatividade e a busca de novas solucións, se queremos deseñar un novo círculo virtuoso pensando no presente e, sobre todo, no futuro. 

Perante a falta dunha innovación verdadeiramente perturbadora, seguimos avanzando en tres liñas fundamentais:

  • O coñecemento profundo e permanentemente actualizado da evolución –cando non de profunda transformación– da sociedade e do tecido empre­sarial español.
  • A identificación sistemática dos avances no coñecemento científico e tecnolóxico para a súa aplicación nunha mellor praxe de prevención e asistencia, e impulso á xestión estatística para a análise predictiva.
  • A construción e desenvolvemento continuo dun ecosistema relacional dixital cos nosos grupos de interese que axilice os procesos e permita a xestión a dis­tancia e en mobilidade. En definitiva, un ecosistema que contribúa con valor de forma crecente e diferencial, en liña coa excelencia que perseguimos.

 O progreso extraordinario das tecnoloxías da información nas últimas décadas, intensamente acelerado nos últimos anos, obríganos a vivir nos albores dunha nova era que mudou a nosa forma de relacionarnos, de traballar, de vivir... Non somos inxenuos e sabemos que no camiño da dixitalización non hai atallos ou receitas maxistrais, mais é un proceso que realizamos con determinación, aplicando talento, recursos e orde metodolóxica. 

Como se planeaba, en decembro do ano pasado pechamos o noso último plan estratéxico (2014-17) e, segundo os indicadores que se ven neste informe, pechamos un escenario con notable éxito de cumprimento. A Mutua de 2018 é unha organización estable, crecente e de solvencia plena. En catro anos, conseguimos eliminar vulnerabilidades de natureza diversa e hoxe somos unha organización máis áxil, que sabe adaptarse de xeito rápido e eficaz á evolución e ás limitacións normatvas.

Foron anos de mudanzas profundas na sociedade e a economía que, como vimos máis arriba, nos afectan directa e profundamente. Pero o equipo dos máis de 1.800 profesionais que conformamos Mutua Universal progresa día a día cara á excelencia no compromiso coa sociedade, facéndonos acredores da confianza tanto de empresas asociadas, traballadores protexidos e colaboradores como de institucións. 

Agora aproximámonos a outra fase (2018-20). Inconformistas e conscientes da necesidade de evolucionar, o noso plan estratéxico ten como obxectivo a creación dun novo modelo adaptado aos tempos. Queremos ser unha organización aínda máis próxima ao territorio que avalíe a nosa presenza extensiva en todo o estado, constantemente en esfrozo pola contención estrutural e pola excelencia na prestación. 

Mutua Universal está e estará esencialmente comprometida coa sociedade, colaborando coas institucións en apoio do Estado de Benestar. 

Non sería xusto se non aproveitase esta oportunidade para agradecer aos traballadores protexidos, ás nosas empresas asociadas, ao Consello de Administración e ao seu presidente, e sobre todo, a todos os empregados da Universal Mutua a súa dedicación, profesionalidade e compromiso coa ética e bo traballo. 

A todos eles, moitas grazas.

 

Juan Güell Ubillos
Director Xerente de Mutua Universal

Publicado el: 12/07/2017

Mutua Universal ingresou en 2017 56,66 millóns á Seguridade Social correspondente aos superávit de 2016. En 2017 obtivo un resultado positivo de 33 millóns, aumentando así a nosa porcentaxe de participación no sector, na contribución ao Sistema, con total solvencia financeira.