Publicat el: 05/07/2017
Gerent

 

 

"El sistema de mútues necessita conciliar la pràctica responsable de la gestió i la prestació de serveis amb la creativitat i la recerca de noves solucions"

 

 

Juan Güell Ubillos
Director Gerent de Mutua Universal

Publicat el: 02/05/2017

L’any 2018 va ser, en línies generals, un any positiu per a l’economia espanyola. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el PIB va créixer un 2,6%, el menor increment dels darrers quatre anys, però va superar un altre cop la mitjana de la zona euro (1,8%).

L’evolució positiva es va traslladar també al mercat laboral, amb la creació de 566.200 llocs de feina i 19,56 milions d’afiliats a la Seguretat Social, la millor xifra des de l’agost de 2008. Amb 210.484 persones desocupades menys, el nombre d’aturats fou de 3,2 milions, un 14,4% sobre la població activa, cosa que suposa un ritme de reducció interanual del 6,2% a més d’encadenar sis exercicis consecutius a la baixa. L’afiliació mitjana a la Seguretat Social va arribar als 19.024.465 ocupats el desembre, la millor dada de tancament d’any dels onze darrers, tot i que encara per sota dels 19.372.777 d’afiliació registrada el desembre de 2007.

Durant el darrer exercici, Mutua Universal va arribar a una xifra total d’ingressos de 1.064 milions d’euros, un 9,7% més que l’any anterior, amb uns resultats positius de 44,3 milions. Gràcies a una rigorositat en la gestió i a una optimització dels recursos, la tresoreria no presenta problemes de liquiditat i manté la cobertura per a reserves establerta a cada capítol. Mutua Universal és avui una empresa sanejada que en els últims anys ha liquidat gairebé la totalitat de deutes conseqüència de litigis i reclamacions d’un període anterior i que, a més, manté un patrimoni històric considerable i solvent, tal com es pot comprovar en els comptes d’aquesta memòria.

Al tancament de 2018 donàvem cobertura a 1.464.701 treballadors i 165.678 empreses. Cal destacar que el 90,44% dels treballadors per compte d’altri incorporats i el 86,09% de les noves empreses que van confiar en Mutua Universal van contractar, a més de la cobertura per contingènies professionals, la protecció enfront de les contingènies comunes amb una tendència marcadament creixent.

Valorem molt positivament els resultats de la gestió en un exercici que, tot i la bonança dels principals indicadors de l’economia nacional, per la tendència anticíclica del nostre sector, ha resultat advers per a les mútues. El marc regulador ens fa seguir una lògica similar al negoci de les asseguradores –prestar cobertura de forma reactiva– quan la nostra essència i vocació són el servei proactiu, tant en l’àmbit estricte de l’assistència sanitària com en la gestió administrativa i la prevenció.

Amb l’estabilitat i el creixement econòmic, la creació d’ocupació es recupera i, de forma paral·lela, l’absentisme augmenta de forma desproporcionada. En conseqüència, es dispara la despesa que han d’assumir les mútues i que finalment repercuteix en una disminució dels ingressos a la Seguretat Social.

En els darrers anys el sector ha assumit un increment molt significatiu de despesa que ha portat el sistema al límit. El 2018 va ser un any particularment difícil en aquest sentit. Només en l’últim exercici: els béns deixats de produir per causa de l’absentisme van equivaler al 5,86% del PIB, la gestió de la incapacitat temporal per contingènies comunes va suposar un negatiu total de 747 milions d’euros, el resultat del conjunt de mútues va disminuir un 5,72% en termes reals i l’impacte total de la prestació econòmica per contingènies comunes va ser de 7.500 milions d’euros per a la Seguretat Social. En el cicle 2014-2018 de recuperació econòmica la despesa per prestacions es va veure incrementada un 58%.

A aquesta situació límit d’origen estructural que va viure el sistema de mútues s’hi afegiren altres factors d’incertesa, com les tensions polítiques i econòmiques entre grans potències, que amenacen un creixement econòmic sostingut imprescindible per a reduir l’endeutament de l’Estat i poder assegurar una prosperitat inclusiva a milions de ciutadans que es troben en situació de precarietat.

Publicat el: 02/05/2017

La contribució de les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social continua essent significativa perquè es puguin mantenir els serveis públics que els ciutadans espanyols considerem irrenunciables.

Publicat el: 12/07/2017

Com es pot veure, no contemplem cap altre escenari a part de mantenir-nos fidels al nostre compromís amb els treballadors, les empreses i la societat, de manera inclusiva i universal. La Mutua és Universal perquè no discrimina sectors, àrees geogràfiques, empreses o treballadors. El 2017 es van incorporar més de 42.000 treballadors protegits a la nostra organització, el nombre de visites per contingències professionals va ascendir gairebé un 7% i, els de contingències comunes, un 15%. Tot això es va dur a terme mantenint sempre un criteri exigent quant a eficiència i qualitat, com demostra l’enquesta de satisfacció, que en el còmput global se situa entorn del 8 sobre 10. 

A Mutua Universal, la innovació és al nostre ADN. Creiem que el sistema de mútues necessita conciliar la pràctica responsable de la gestió i la prestació de serveis amb la creativitat i la recerca de noves solucions, si és que volem dibuixar un nou cercle virtuós pensant en el present i, sobretot, en el futur. 

A falta d’una innovació veritablement disruptiva, perseverem avançant en tres línies fonamentals: 

• El coneixement profund i permanentment actualitzat de l’evolució –si no de profunda transformació– de la societat i del teixit empresarial espanyol. 

• La identificació sistemàtica dels avenços en el coneixement científic i tecnològic per aplicar-los en una millor praxi de prevenció i assistencial i impulsar la gestió estadística per a l’anàlisi predictiu. 

• La construcció i el desenvolupament continu d’un ecosistema relacional digital amb els nostres grups d’interès, que agiliti els processos i que permeti la gestió a distància i en mobilitat. En definitiva, un ecosistema que aporti valor de forma creixent i diferencial, en línia amb l’excel·lència que perseguim. 

El progrés extraordinari de les tecnologies de la informació de les darreres dècades, intensament accelerat els últims anys, fa que visquem als albors d’una nova era que ha canviat la nostra manera de relacionar-nos, treballar, viure... No som ingenus i sabem que, al camí de la digitalització, no hi ha ni dreceres ni receptes magistrals, però que és un procés que hem emprès amb determinació, aplicant talent, recursos i ordre metodològic. 

Tal com estava previst, el desembre de l’any passat vam concloure el nostre últim pla estratègic (2014-17) i, d’acord amb els indicadors que es poden veure en aquesta memòria, hem tancat una etapa amb un èxit de compliment notable. La Mutua del 2018 és una organització estable, en creixement i de plena solvència. En quatre anys, hem aconseguit eliminar vulnerabilitats de diverses índoles i, avui, som una organització més àgil, que sap adaptar-se a l’evolució i les limitacions normatives amb rapidesa i eficàcia. 

Han estat anys de canvis profunds en la societat i l’economia que, com hem vist anteriorment, ens afecten directament i profundament. Però l’equip dels més de 1.800 professionals que conformem Mutua Universal progressa dia a dia cap a l’excel·lència en el compromís amb la societat, amb la qual cosa som dignes de confiança tant d’empreses associades, treballadors protegits i col·laboradors com d’institucions. 

Ara, abordem una altra fase (2018-20): inconformistes i conscients de la necessitat d’evolucionar, el nostre pla estratègic persegueix configurar un model nou adaptat als nous temps. Volem ser una organització encara més propera al territori, que reconegui el valor de la nostra implantació capil·lar a tot l’Estat, en esforç constant per la contenció estructural i l’excel·lència en la prestació. 

Mutua Universal està i estarà essencialment compromesa amb la societat, i col·laborarà amb les institucions en el sosteniment de l’Estat del Benestar. 

No seria equànime si no aprofités aquesta oportunitat per agrair als treballadors protegits, a les nostres empreses associades, a la Junta Directiva i al seu President i, en especial, a tots i cadascun dels empleats de Mutua Universal la seva dedicació, professionalitat i compromís amb l’ètica i la feina ben feta. 

A totes aquestes persones, moltes gràcies.

  

Juan Güell Ubillos
Director Gerent de Mutua Universal

Publicat el: 12/07/2017

Mutua Universal va ingressar 56,66 milions a la Seguretat Social, corresponents als excedents del 2016. El 2017, va obtenir un resultat positiu de 33 milions, amb la qual cosa va augmentar la nostra participació percentual respecte al sector, en la contribució al Sistema, amb plena solvència financera.